Våre betingelser

 Betalingsbetingelser

Som forbruker (vanlig privatkunde) må du betale på forskudd, eller evt. i oppkrav hos oss. Du har mulighet for å søke om vanlig kreditt - se nedenfor. 


Næringsdrivende, lag, foreninger og offentlige kunder får normalt faktura med 10 dagers betalingsfrist dersom annet ikke er avtalt,  forutsatt at kjøper er kredittverdig.

 

Betalingsbetingelser for forbruker

Faktura: Når du velger dette betalingsalternativet vil vi sende deg en faktura med totalsum inkl. frakt og merverdiavgift som må betales før varene dine sendes, eller evt. utleveres til deg. Du kan fremskynde leveringen hvis du sender oss kvittering på betalingen.  Dette fordi overføring fra andre banker enn vår egen, kan ta opptil flere dager.


GM Sport sender alle vareforsendelser på en måte som sikrer trygg behandling, forsikring og full sporing av forsendelsen. Ønsker du dellevering av din bestilling, må du som kunde dekke ekstra fraktkostnader som følger av flere forsendelser.

Vi gjør oppmerksom på at mange av våre varer er for store og/eller tunge til å sende som postpakke - spør oss gjerne om du er i tvil!

 

Betalingsbetingelser for næringsdrivende

Bedrifter, lag og foreninger samt alle offentlige institusjoner kan søke om kreditt hos GM Sport.  Ved å søke om kreditt hos GM Sport AS, godtar du at vi foretar en kredittsjekk av selskapet.  Våre standard betalingsbetingelser er 10 dager, annet etter avtale.

Slik søker du kreditt hos oss:

 • Send oss en kredittforespørsel, evt. sammen med kundenummeret ditt til post@gmsport.no


GM Sport AS forbeholder seg retten til å sette vilkår for kreditt etter egen vurdering. Ved spørsmål rundt dette ta gjerne kontakt med post@gmsport.no eller tlf. 981 22 500.

 

Kjøpsbetingelser

 •  På ordre under kr. 200,- + mva. påløper gebyr på kr. 100,- + mva.

  Generelt om salg til forbruker

  Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester fra GM Sport AS til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.gmsport.no er bare tilgjengelig på norsk.

  Er du under 18 år kan du bare handle på postoppkrav eller betale ved levering. Du kan også få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg.

  Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post eller per post.

  Betingelsene gjelder for salg av varer fra GM Sport AS til deg som forbruker.  Din bestilling og vår ordrebekreftelse danner grunnlaget for avtale om kjøp.

 • Salg til næringsdrivende

  Disse salgs- og leveringsbetingelser (se nedenfor) får anvendelse på alle salg fra GM Sport AS, såfremt ikke annet er særskilt skriftlig avtalt partene imellom.

  • Generelt

  Selger:
  GM Sport AS, Postboks 80, 2081 Eidsvoll. Tlf. 981 22 500,
  post@gmsport.no

  Kjøper:
  Kjøper er den person som oppgis som kjøper på bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

   

  Betingelser forbruker

 • Bestillings- og avtaleprosess

  Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11.
  Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.
  Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.

 • Opplysninger gitt i nettbutikken

  Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
  Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

 • Priser

  Alle priser er inkludert merverdiavgift i nettbutikken.  Du kan imidlertid velge om du vil se prisen oppgitt eks. mva. I våre kataloger er prisene eks. mva. Frakt er ikke inkludert. Leveranser til utland, Svalbard, norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landområder selges uten tillegg av merverdiavgift.

 • Betaling

  Kjøpesummen kan, etter ditt eget valg, gjøres opp gjennom postoppkrav eller forskuddsbetaling.  Du sparer både gebyrer og forsendelsestid ved å velg forskuddsbetaling. Større forsendelser som må leveres med bil kan ikke sendes i oppkrav.  Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 250 + frakt tur / retur av gjeldene ordre, for å dekke våre utlegg.   Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

 • Levering og forsinkelse

  Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.
  Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.
  Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

 • Undersøkelse av produktene

  Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

 • Reklamasjon - Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002

  Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

  Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig.  Du vil få bekreftelse på mottak av reklamasjonshenvendelsen med informasjon om det kreves spesielle vilkår / håndtering fra kjøper side ifm. retur av varen.  (F.eks. emballering og adressering)

  Dersom det foreligger en mangel ved tingen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:

  • Holde kjøpesummen tilbake
  • Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
  • Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde, §51)
  • Kreve erstatning

  Hvis selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke tingen ( vi tolker dette løper fra varen er kvittert inn til GM Sport) har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning.

  Dersom det ikke foreligger en mangel eller feil, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel/feil, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader, §30.

  Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med GM Sport, betaler ikke GM Sport disse utgiftene.

 • Garanti

  Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

 • Angrerett

  Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt).
  Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).
  Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.
  For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.
  Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg.
  Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

  Angreretten gjelder ikke for CD-plater, DVD-plater, VHS-kassetter og datamaskinprogrammer når forseglingen på det fysiske produktet er brutt.

  Ved kjøp av produkter i elektronisk format (lyd- eller bildeopptak, datamaskinprogram, wordfiler, pdf-filer ol.) faller retten til å angre bestillingen bort idet du har mottatt den elektroniske forsendelsen med filen på din server eller lisenskode/-informasjon er gjort tilgjengelig. Angreretten gjelder heller ikke for tidsbestemte ytelser eller for varer som forringes raskt.

 • Personopplysninger

  Våre kunder er opptatt av at GM Sport håndterer personopplysninger på en betryggende måte. Under får du en nærmere beskrivelse av hvordan vi håndterer disse opplysningene.
  Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg via transportøren du velger, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes. Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også ip-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen. Evt. kortnummer oppbevares ikke av GM Sport utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.
  Hvis du ønsker å inngå avtale om kreditt, må du samtykke til at vi utfører en kredittsjekk basert på fødselsnummeret ditt.
  Vi samler også inn og oppbevarer loggdata som hvilke kategorier og produkter man kikker eller søker på, for å kunne lære hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre produktutvalg og tilbud. Denne informasjonen benyttes også for å kunne gjøre det mulig å vise deg relaterte produkter, eller sende deg relaterte tilbud (dersom du eksplisitt har bedt om dette). Informasjonen benyttes også for å produsere trafikkstatistikker for bl.a. kapasitetsplanlegging.
  Vi bruker og krever en cookie for å kunne registrere seg og gjennomføre en bestilling. Vi forsøker dessuten å lagre en permanent cookie som brukes for å gjenkjenne deg når du kommer tilbake.
  Kunder som har handlet i løpet av de siste to år kan bli tilsendt GM Sports katalog i posten når denne utgis.
  GM Sport selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.
  Daglig leder i GM Sport er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor.

 • Salgspant

  Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.
  GM Sport AS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg. Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før fakturautsendelse.

 • Priser og levering

  • Alle priser er oppgitt eks. og inkl. mva. Frakt er ikke inkludert, med mindre annet uttrykkelig er nevnt.
  • Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.
  • Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker.
  • Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for forsendelse av varer til din adresse.  Forsendelsestiden er ikke inkludert.  Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.
  • Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.
  • Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra GM Sports side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan GM Sport ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

 • Kundens plikter

  • Den som er registrert som kunde hos GM Sport, er ansvarlig for betaling av de ytelser GM Sport eller GM Sports samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra GM Sports side.

 • Ekstraordinære forhold

  • GM Sport er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis GM Sport godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor GM Sports kontroll, og som GM Sport ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.
  • GM Sport er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra GM Sports side.
  • Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

 • Endring i vilkårene

  • GM Sport forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

 • Force majeur

  • Er GM Sport forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er GM Sport fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

 • Tvister og lovvalg

  • Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Øvre Romerike tingrett som verneting.

 • Forbehold

  • Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer
  • Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende

 • Copyright

  • Alt innhold på disse nettsidene er GM Sports eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra GM Sport AS.

  Betingelser for offentlige kunder, bedrifter, lag, foreninger o.l.

 • Kunder

  Disse betingelsene gjelder for bedrifter og foretak registrert i Brønnøysundregisteret, samt lag, foreninger og offentlige kunder. GM Sport forbeholder seg retten til å avvise eller begrense ordre dersom levering ikke ansees som forsvarlig.

 • Produktinformasjon

  All informasjon som finnes i GM Sport produktmateriell og produktkataloger etc., kan bli endret/justert uten særskilt skriftlig varsel. Kunden vil ved ordrebekreftelse bli underrettet om de forandringer som eventuelt har funnet sted.

 • Priser

  Varer innkjøpt i valuta er prissatt etter dagens valutakurs. Dersom prisen endres +/- 2 % fra ordredato eventuelt ordrebekreftelse, forbeholder GM Sport seg retten til å korrigere listeprisen tilsvarende. Alle priser er oppgitt eks. mva, miljøgebyrer og ex-works GM Sports eller evt. produsentens lager. Alle ekspederte ordre vil i tillegg bli belastet frakt, hvor beløpet avhenger av forsendelsesmåte, sted og vekt/volum. Dersom kunden mener at fakturert pris avviker fra det opplyste ved ordredato, må dette meldes til GM Sport innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

 • Levering/Risikoovergang

  Alle ordre på produkter som er tilgjengelig på GM Sports lager, effektueres omgående. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for skade over på kunden når varen blir overgitt til fraktfører. Dette anses som levering.

 • Betaling/Morarenter

  Dersom ikke annet er avtalt er betalingsbetingelser netto pr. 10 dager.  Dersom faktura ikke betales ved forfall, skal det betales den til enhver tid høyeste morarente i.h.t. morarenteloven. Ved eventuelt betalingsmislighold forbeholder GM Sport seg retten til, uten nærmere varsel, kun å levere varer mot kontant betaling/postoppkrav.

 • Salgspant - Eiendomsrett

  GM Sport forbeholder seg salgspant i produkter som ikke er beregnet på videresalg, jfr. pantelovens § 3-14 flg. Produkt overlevert kunden til demonstrasjonsformål, utlån o.l. merkes med GM Sports eiendomsrett av kunden.

 • Mangler

  Ved feil på salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes kunden eller forhold på hans side, har GM Sport ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når GM Sport foretar retting eller omlevering, kan ikke kunden gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

 • Reklamasjon

  Ved salg til forbruker gjelder reklamasjonsreglene i henhold til kjøpslovens § 32, nr. 3. Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven. Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 2 eller 5 års reklamasjonsfrist for feil/mangler, avhengig av hvor lenge produktet er ment å vare.  Kunden forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Kunden skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med ordre og senest 8 dager etter mottak reklamere eventuelle avvik. Eventuell garanti til kunde vil følge den fra produsenten fastsatte garanti for produktet. GM Sport gir ikke kunden egen garanti på produktene.

 • Erstatningsansvar

  GM Sport fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor GM Sport forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

 • Produktansvar

  Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er GM Sport erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke - jfr. pkt. 8.

 • Force Majeure

  Er GM Sport forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering i henhold til pkt. 8 foran, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt herunder hos GM Sport eller enhver annen omstendighet når partene ikke med rimelige midler kan påvirke den, så som, men ikke begrenset til, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, offentlige restriksjoner såvel nasjonalt som internasjonalt, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførslene av drivkraft, samt mangler ved, eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er GM Sport fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere den mangelfulle varens kjøpesum.

 • Eksport

  Kunden forplikter seg til selv å innhente skriftlig godkjennelse før produkter eksporteres til de land hvor det fortsatt eksisterer eksportrestriksjoner.

 • Tvister

  Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av Avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning etter tvistemålsloven kap. 32 - voldgift. Hver av partene oppnevner én representant til voldgiftsretten og disse i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann. Ved søksmål som måtte falle utenfor voldgiftsavtalen anses Øvre Romerike tingrett som vedtatt verneting.

 • »  Hjem
  »  Nettbutikk
  »  Søk etter produkt
  »  Våre betingelser
  »  Personvern (GDPR)
  »  Grønt Punkt
  »  StartBANK
  »  Miljø
  »  Universell utforming
  »  AKTUELT
  »  Kontakt oss!
  GM Sport AS
  Telefon: 981 22 500
  http://www.gmsport.no